Privacy policy

Yayot, gevestigd aan den Biest 11, 5615 AT Eindhoven, is verantwoordelijk voor de verwerking van

persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Yayot

den Biest 11

5615 AT Eindhoven

+31 6 5378170

Tanya Laumen – van Doorne is de Functionaris Gegevensbescherming van Yayot.

Zij is te bereiken via tanya@yayot.com.

 

Persoonsgegevens die wij verwerken:

Yayot verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 

– Voor- en achternaam

– Geslacht

– Geboortedatum

– Adresgegevens

– Telefoonnummer

– E-mailadres

– Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in       correspondentie en telefonisch.

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken:

Yayot verwerkt bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken:

– gezondheid.

 

Yayot verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het afhandelen van uw betaling

– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

– Om goederen en diensten bij u af te leveren.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren:

Yayot bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens: 

1 jaar na afsluiten diensten.

 

Delen geen persoonsgegevens met derden:

Yayot verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als u dat nodig vindt voor de uitvoering van onze overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken.

Yayot gebruikt cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. 

Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te

maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Yayot en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. 

Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van

u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot

intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar tanya@yayot.com.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan,

vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer

en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. 

We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Yayot wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een

klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: 

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteitpersoonsgegevens/tip-ons.

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen:

Yayot neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. 

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, 

neem dan contact op met Tanya Laumen – van Doorne via tanya@yayot.com.